privacyverklaring

Versie geldig vanaf juli 2021


Inleiding

Fiddle respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door jouw persoonsgegevens op te geven op het Platform, ga je ermee akkoord dat Fiddle jouw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Datzelfde geldt indien je rechtstreeks communiceert via post en/of email naar Fiddle.

Wij raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Bij vragen kan je altijd contact opnemen met Fiddle via hallo@fiddle.nl.

Wie is Fiddle?

Fiddle is een Vennootschap onder Firma Fiddle, gevestigd te (3021 HJ) Rotterdam, Mathenesserlaan 289, KvK 82312486, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fiddle

Eendrachtsweg

3012 LD Rotterdam

hallo@fiddle.nl

085 00 46 435

Verzamelen van persoonsgegevens

Het Platform van Fiddle kan je bezoeken zonder ons informatie te verschaffen over jouw identiteit. Er zijn echter diverse situaties waarbij informatie van jou nodig is die tot jouw identiteit te herleiden is, zoals:

 Voor- en achternaam

Adresgegevens

Bedrijfsgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op het Platform aan te maken(o.a. via de website, per email en telefonisch)

Jouw gegevens benodigd voor de financiële administratie en/of facturatie

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag

Internetbrowser en apparaat type

Jouw gegevens benodigd voor de financiële administratie en/of facturatie (onder andere bankrekeningnummer)

Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om een account aan te maken op het Platform of om jou een ontvangstbevestiging te versturen indien je via het Platform een boeking plaatst voor een wellnessdienst, maar ook om met je te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een wellnessdienst te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij je vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd (web)formulier.

Gegevens met betrekking tot jouw klik- en gebruiksgedrag worden gemonitord en gebruikt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Gegevens die je verstrekt in het kader van een door jou aan Fiddle of een door Fiddle aan jouw verstrekte opdracht worden vanzelfsprekend alleen verwerkt binnen het kader van de uit te oefenen opdracht en de werkzaamheden die daarvoor benodigd zijn. Voor de uitvoering van wellnessdiensten worden jouw persoonsgegevens doorgestuurd naar de aangesloten Professionals die deze diensten aanbiedt.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Fiddle gegevens vast. Indien je gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het aanmaken van een account en het verstrekken van een opdracht, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van jouw aanvraag of opdracht. Daarnaast kunnen jouw gegevens door Fiddle gebruikt worden om je bijvoorbeeld telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Fiddle.

Fiddle geeft de door jou verstrekte persoonsgegevens zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet door aan andere partijen anders dan de Professionals die bij deze specifieke actie of betrokken zijn. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist en de verderop in deze Privacyverklaring opgenomen omstandigheden.

Fiddle verwerkt o.a. jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op ons Platform

De afhandeling van betalingen

Verzenden van email / nieuwsbrieven en/of reclamefolders

Jou te kunnen bellen of e-mailen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening

Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om diensten aan jou te leveren

Fiddle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging

Fiddle neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen en organisaties hebben toegang tot jouw gegevens terwijl de toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd middels genomen veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd worden. De getroffen beveiligingsmaatregelen zijn o.a.:

toegangscontrole op onze hardware / laptops en tot onze software en/of systemen waaronder het Platform, gebruik makend van (wisselende) wachtwoorden;

encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

beveiliging van netwerkverbindingen via speciale beveiligingstechnologie.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren bewaartermijnen die noodzakelijk zijn voor een specifiek doel en waartoe de wet ons verplicht.

Wanneer kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden?

Fiddle deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;

je hier toestemming voor geeft;

wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Het Platform van Fiddle maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Tijdens een bezoek aan de website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. De website gebruikt Analytische cookies (Google Analytics) en functionele (noodzakelijke) cookies voor de juiste werking van de website. Voor het gebruik van dergelijke cookies is toestemming van de gebruiker niet vereist. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Fiddle heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Gegevens inzien, corrigeren en verwijderen:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fiddle over je zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kan je een verzoek hiertoe doen bij Fiddle. Je kan verzoeken dat Fiddle je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fiddle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fiddle of een

derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fiddle te verkrijgen. Fiddle zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere

gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fiddle je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Fiddle

Een verzoek kan verstuurd worden naar hallo@fiddle.nl. Fiddle zal je verzoek zo snel

mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fiddle een dergelijk

verzoek heeft ontvangen. Indien Fiddle je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wijzigingen

Fiddle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vestigings- en postadres:
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
e-mail: hallo@fiddle.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 82312486