algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf maart 2022

 

Bedankt voor het kiezen voor Fiddle!

Considerans

Ten aanzien van de dienstverlening van Fiddle gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Fiddle aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het Platform van Fiddle als de Gebruiker deze voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels niet accepteert.

Lees deze voorwaarden, inclusief de Privacyverklaring en het Cookiesbeleid van Fiddle zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van het Platform van Fiddle.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1. Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Gebruiker om gebruik te maken van de Diensten.

2. Boeking: een door Fiddle geaccepteerde boekingsverzoek voor de levering van Wellnessdiensten die verwerkt is op het Platform en via het Platform gecommuniceerd naar de Professional.

3. Boekingsverzoek: een verzoek van een Opdrachtgever via het Platform om een Wellnessbehandeling uit te laten voeren door een Professional.

4. Wellnessdienst en/of Wellnessbehandeling: de door de Professionals uitgevoerde of uit te voeren massages, schoonheidsbehandelingen en overige therapeutische behandelingen.

5. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

6. Platform: het door Fiddle via de website www.Fiddle.nl, een applicatie of aanverwante tools van Fiddle aangeboden platform waarmee Gebruikers/Opdrachtgevers en Professionals in contact met elkaar kunnen komen in verband met het gebruik maken van en/of verrichten van Wellnessdiensten.

7. Dienst: de dienstverlening die door Fiddle wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

8. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Professionals.

9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan of een abonnement afsluit bij Fiddle tot het verrichten van Wellnessdiensten door een Professional met gebruikmaking van het Platform.

10. Professional: natuurlijke personen (zzp’er) bij de KvK ingeschreven als zelfstandig ondernemer, tevens aanbieder van Wellnessdiensten die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van Wellnessdiensten bij een Opdrachtgever.

11. Cadeaubonafnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een cadeaubon via het Platform aanschaft voor het laten verrichten van Wellnessdiensten door een Professional.

12. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fiddle en de Opdrachtgever of de overeenkomst van opdracht tussen Fiddle en de Professional.

14. Fiddle: de Vennootschap onder Firma Fiddle, gevestigd te (3012 LD) Rotterdam, Eendrachtsweg 41, KvK 82312486.

Artikel 2.    Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fiddle met derden gesloten overeenkomsten waaronder begrepen overeenkomsten met Opdrachtgevers en Professionals als op Gebruikers van het Platform.

2. Fiddle is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Fiddle zal de wijziging(en) bekend maken op het Platform. Indien Opdrachtgever en/of de Professional met de wijzigingen niet akkoord is, kan Opdrachtgever en/of Professional de overeenkomst  opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn.  

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Fiddle en de Opdrachtgever en/of  de Professional zijn overeengekomen.

4. Fiddle wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of Professional van de hand.

5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Fiddle en de Opdrachtgever en/of Professional e, wordt de Opdrachtgever en/of Professional geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Fiddle zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Fiddle faciliteert en voert uitdrukkelijk geen Wellnessdiensten uit.  Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkennen Gebruikers dat Wellnessdiensten uitsluitend worden uitgevoerd door Professionals. Opdrachtgevers en Professionals dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst

1. Overeenkomsten tussen Fiddle en de Opdrachtgever voor het afnemen en leveren van één of meer Wellnessdiensten komen tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een boekingsverzoek plaatst of een abonnement afsluit via het Platform. Opdrachtgever ontvangt per email en/of per applicatie en/of per WhatsApp en/of per sms een bevestiging.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3. Fiddle is te allen tijde gerechtigd om boekingen te verplaatsen. Fiddle zal de Opdrachtgever hier zo spoedig als mogelijk van in kennis stellen.

4. Indien de in artikel 3.1 opgenomen bevestiging door Fiddle is verzonden en geen Professional beschikbaar blijkt te zijn en Fiddle na redelijke inspanning niet in staat is om een beschikbare Professional te vinden, ontvangt de Opdrachtgever hier per email, applicatie, WhatsApp en/of sms een melding van, waarna de mogelijkheid wordt geboden om de Boeking te verzetten of de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding te restitueren. Restitutie zal binnen 14 dagen plaatsvinden nadat de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven de Boeking niet te willen verzetten.

Artikel 4.    Dienstverlening

1. Fiddle biedt een platform aan waarop Wellnessdiensten worden aangeboden, georganiseerd en uitsluitend worden verricht door Professionals. Fiddle neemt niet deel aan de interactie tussen de Gebruikers en de Professionals, behalve voor zover nodig om het Platform en de ondersteuning om de interactie te vergemakkelijken, inclusief de facturering en verwerking van de vergoedingen van de Wellnessdiensten. Gebruikers kunnen op het Platform een account aanmaken. Fiddle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

2. Fiddle is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3. Het is de Gebruiker en de Professional niet toegestaan om buiten het Platform om boekingen te maken. Boekingen dienen te worden geplaatst via het Platform.

4. Fiddle heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform voor wat betreft aangemaakte accounts is afkomstig van Gebruikers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en Fiddle draagt voor de inhoud ervan geen enkele verantwoordelijkheid. Evenmin draagt Fiddle verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten Wellnessdiensten en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Fiddle stelt aan Professionals.

5. In geval van onderhoud, aanpassing of aanvulling van het Platform, is Fiddle gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor zover noodzakelijk zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Fiddle ontstaat.

6. Fiddle kan niet garanderen dat:

(a)  de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;

(b)  het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

(c)  derden niet het Platform en/of de systemen van Fiddle onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5.    Onderhoud en onderbreking  

Fiddle is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Fiddle ontstaat. Fiddle is niet gehouden om Gebruikers over een dergelijke onderbreking van de Dienst (al dan niet vooraf) te informeren.

Artikel 6.    Gebruik Dienst en informatie  

1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.

2. Gebruiker zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het (mogelijk) (laten) uitvoeren van Wellnessdiensten door een Professional.

3. Door het aanbieden van gegevens op het Platform, geeft de Gebruiker toestemming de in lid 1 van dit artikel opgenomen gegevens op het Platform te publiceren en garandeert de Gebruiker tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

4. Het is voor natuurlijke personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan om het Platform te gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform garanderen natuurlijke personen 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd te zijn om deze overeenkomst aan te gaan.

5. Fiddle is geen zorgverlener en geeft geen medisch advies of behandeling. Materiaal en informatie op het Platform is niet bedoeld als (medisch) advies en mag niet als zodanig worden beschouwd.

6. Materiaal en informatie dat op het Platform wordt geplaatst, is niet bedoeld als (medisch) advies en mag niet als zodanig worden beschouwd.

7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is.

8. Fiddle behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

Artikel 7.    Uitvoering Wellnessdiensten door Professionals  

1. Wellnessdiensten worden uitgevoerd op een door Opdrachtgever aangegeven locatie (zoals in huis, op kantoor, in een hotel of evenementen locatie).

2. Fiddle is geen partij bij de uitvoering van de Wellnessbehandeling. Fiddle kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de werkzaamheden, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten, en/of de bevoegdheid van Professionals om die werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart Fiddle van iedere aansprakelijkheid jegens derden ter zake de uitvoering van Wellnessbehandelingen.

3. Opdrachtgevers dienen Professionals een geschikte omgeving aan te bieden om hun werk uit te kunnen voeren.

4. Opdrachtgever verplicht zich tijdens de Wellnessbehandeling gepast gekleed te zijn.

5. Professionals zijn gerechtigd om op ieder moment een opdracht te weigeren in het geval geen veilige, schone en geschikte werkomgeving wordt geboden door de Opdrachtgever, de Opdrachtgever hen onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch handelen of taalgebruik of als de Professional (mogelijke) gezondheidsproblemen constateert die kunnen ontstaan of verergeren als gevolg van het uitvoeren van een Wellnessdienst.

6. Als een professional 10 minuten of meer te laat is voor een afspraak kan de klant de afspraak kosteloos verplaatsen door contact te leggen met de klantenservice van Fiddle.

7. De Opdrachtgever verplicht zich de Professional vanaf 20 minuten voorafgaand aan een Wellnessbehandeling toegang te geven tot het op het Platform opgegeven adres.

Indien een Professional 10 minuten of meer te laat is voor een Wellnessbehandeling is Opdrachtgever gerechtigd om de afspraak kosteloos te verplaatsen door contact te leggen met de klantenservice van Fiddle via 085 00 46 435.

Artikel 8.    Reviews  

1. Een Opdrachtgever kan via het Platform de mogelijkheid krijgen om een review toe te voegen  over de Professional met wie hij een overeenkomst heeft gesloten en die Wellnessdiensten aan hem heeft geleverd. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

2. De inhoud van een review wordt bepaald door een Opdrachtgever. Fiddle heeft daar geen invloed op en kan de inhoud van reviews niet controleren. Opdrachtgever is zich er van bewust dat reviews over een Professional geen garantie geven over de kwaliteit van een Professional en de door hem te verrichten Wellnessdiensten. Fiddle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Fiddle is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat een Opdrachtgever vertrouwt op een op het Platform gepubliceerde review of die op enige andere wijze voortvloeit uit een review.

3. Fiddle is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen of aan te passen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

4. Een review dient, naast het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten van een Professional of een andere Gebruiker of natuurlijke persoon;

(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;

(d) een review mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten; en

(e) een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Professional waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 9.    Privacy

1. Fiddle verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Professionals ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Fiddle, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 10.    Account en informatieverstrekking door de Gebruiker

1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Fiddle dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

2. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Fiddle de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard.

3. Fiddle is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van), reviews of andere informatie door de Gebruiker te weigeren of te verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn waaronder het bestaan van een gerechtvaardigd vermoeden dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Gebruiker eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

4. Om toegang te krijgen tot het Account zal de Gebruiker een wachtwoord moeten aanmaken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Fiddle voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

5. Het Account kan indien gewenst op ieder moment worden verwijderd door een e-mail te sturen naar hallo@fiddle.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Gebruikers Account’. Indien Fiddle op het Platform de mogelijkheid biedt om het Account te verwijderen, dan kan verwijdering van het Account tevens via die weg plaatsvinden.

6. Door verwijdering van het Account wordt de Overeenkomst tussen partijen opgezegd.

7. Fiddle is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om (eventueel via het Platform) voorafgaand aan de Wellnessdienst(en) medische of gezondheids- gerelateerde aandoeningen en /of speciale behoeften door te geven aan de Professional die van invloed kunnen zijn op de gezondheid of erdoor kunnen worden beïnvloed (bijvoorbeeld zonder beperking, allergie-informatie en gezondheidsproblemen). Fiddle verzoekt Gebruikers om bij twijfel over het effect van Wellnessdiensten op hun gezondheid een (huis)arts te consulteren.

Artikel 11.    Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Fiddle met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd.

2. Het is de Gebruikers niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Fiddle, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiddle, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Fiddle volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 12.    Uitsluiting

Fiddle behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de  Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Fiddle een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Gebruiker zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Gebruiker niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;

(d) de Gebruiker Fiddle of Professionals onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch handelen of taalgebruik.

Artikel 13.    Overmacht

Fiddle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Fiddle gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 14.    Aansprakelijkheid Fiddle

1. Fiddle is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Fiddle te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Fiddle wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

2. De totale aansprakelijkheid van Fiddle is beperkt tot het bedrag dat waarop in het desbetreffende geval de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen aanspraak op uitkering uit hoofde van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bestaat, is in alle gevallen aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 500,00.

3. Iedere aansprakelijkheid van Fiddle voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Fiddle niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

Artikel 15.    Beveiliging

1. Fiddle spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Fiddle legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16.   Prijzen, tarieven en betaling

1. Alle door Fiddle vermelde prijzen en tarieven op het Platform luiden in euro's (€) en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2. De door Fiddle vermelde prijzen en tarieven op het Platform zijn aan verandering onderhevig.

3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Fiddle aangewezen wijze.

4. In geval van betaling via automatische incasso is Fiddle gerechtigd om naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt. In dat geval is de Opdrachtgever op verlangen van Fiddle gehouden om de openstaande betaling, inclusief de bedoelde administratiekosten, middels overboeking te voldoen, binnen de door Fiddle vermelde of aangezegde termijn.

Artikel 17.    Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen worden verkocht via het Platform.

2. Cadeaubonnen worden uitgegeven in de vorm van een "code" die op het Platform louter kan worden gebruikt als betaaloptie bij het betalen voor een Wellnessdienst.

3. Cadeaubonnen kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld.

4. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld om cadeaubonnen te kopen.

5. Tenzij anders vermeld en met uitzondering van tijdelijke aanbiedingen, zijn Cadeaubonnen 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

6. Fiddle behoudt zich het recht voor om een Cadeaubonnen te weigeren waarmee is geknoeid of op enigerlei wijze onaanvaardbaar bevonden.

7. Fiddle is niet verantwoordelijk als een cadeaubon verloren, gestolen, beschadigd of vernietigd is.

Artikel 18.   Retourneren  

Consumenten hebben het recht om bestelde Cadeaubonnen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits deze niet gedeeltelijk of geheel zijn gebruikt. Bij het  gedeeltelijk of geheel gebruiken van een cadeaubon is de bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht de Consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan heeft hij na annulering nogmaals 14 dagen om de Cadeaubonnen retour te sturen. De Consument krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de retourkosten naar Fiddle zijn voor rekening van de Consument. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van vervoerders. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de Cadeaubon met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fiddle geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan contact met Fiddle worden opgenomen via hallo@fiddle.nl. Fiddle zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retourzending terugstorten mits de cadeaubonnen reeds in goede orde retour ontvangen zijn.

Artikel 19.    Abonnementen

1. Abonnementen worden afgesloten via het Platform.

2. Een abonnement omvat 1 Wellnessbehandeling per kalendermaand met een behandelduur van 60, 90 of 120 minuten.

3. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van 12 maanden.

4. Niet gebruikte Wellnessbehandelingen in een bepaalde maand kunnen worden meegenomen naar de volgende maanden tot het einde van het abonnement. De Wellnessbehandelingen die in een bepaalde periode niet zijn gebruikt door de Opdrachtgever, vervallen na iedere 12 maanden.

5. Opdrachtgevers zijn gerechtigd om de behandelduur van hun abonnement tussentijds aan te passen door contact te leggen met de klantenservice van Fiddle via 085 00 46 435.

6. De Fiddle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

7. De ingangsdatum van een abonnement is de dag van ontvangst van de eerste betaling van het abonnement.

8. Vanaf de ingangsdatum van een abonnement is een bedenktijd van 14 kalenderdagen van toepassing voor Opdrachtgevers die een Consument zijn. Gedurende de bedenktijd van 14 kalenderdagen, heeft de Consument is de mogelijkheid om het abonnement kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument binnen van 14 kalenderdagen na de ingangsdatum van een abonnement gebruik heeft gemaakt van minstens één Wellnessdienst.

9. Als de Opdrachtgever een abonnement wil opzeggen, dan moet hij dit - tenzij anders overeengekomen - doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand, een en ander conform lid 10 van dit artikel. Als de Consument niet (tijdig) opzegt, dan loopt het abonnement na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Opdrachtgever kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand, een en ander conform lid 10 van dit artikel.

10. Tussentijdse opzegging van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien het voor de Opdrachtgever als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het abonnement gebruik te maken van het afgenomen abonnement. Dit tussentijdse beëindiging kan uitsluitend worden aangenomen door overlegging van een officiële medische verklaring .

11. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden door een email te verzenden naar hallo@fiddle.nl.

12. Indien Fiddle de opzegging heeft verwerkt ontvangt de Opdrachtgever hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mailbevestiging is bindend.

13. Fiddle maakt eventuele prijsverhogingen tijdens een abonnentsperiode minstens 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend bij de Opdrachtgever.

14. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Opdrachtgever het recht om het abonnement binnen 4 weken na de bekendmaking van die prijsverhoging door Fiddle te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Fiddle terugbetaald. Het door de Opdrachtgever verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

15. De mogelijkheid tot ontbinding in het voorgaande lid is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Fiddle bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na de ingangsdatum van een abonnement. In dat laatste geval heeft de Opdrachtgever tot 3 maanden na de ingangsdatum van een abonnement het recht tot

ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Fiddle terugbetaald. Het door de Opdrachtgever verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

16. Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.

17. De Opdrachtgever geeft door afsluiting van het abonnement toestemming voor automatische incasso van eventuele administratiekosten, het abonnementsgeld en eventuele incassokosten.

18. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, worden administratiekosten per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.

19. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever in verzuim nadat hij daar door Fiddle schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

20. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Fiddle gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

21. Abonnementen worden betaald via automatische incasso en per maand in rekening gebracht.

Artikel 20.    Annulering of omboeking

1. Opdrachtgever kan 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos annuleren dan wel de afspraak omboeken naar een andere datum. Bij annulering of omboeking korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak is Opdrachtgever (additioneel bij omboeking) 50% annulerings-/omboekingskosten (50% van de prijs van de Boeking) verschuldigd. In geval van annulering minder dan 2 uur voorafgaand aan de afspraak blijft Opdrachtgever (additioneel bij omboeking) 100% annulerings-/omboekingskosten (100% van de prijs van de Boeking) verschuldigd.

2. Opdrachtgever kan boekingen annuleren of omboeken met in achtneming van lid 1 van dit artikel door een e-mail te sturen naar hallo@fiddle.nl of door te bellen naar 085 00 46 435.

Artikel 21.   Klachten  

Het kan altijd voorkomen dat er iets niethelemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaarte maken door te mailen naar hallo@fiddle.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk omklachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponerenvia het platform van de Europese Unie.

Artikel 22.    Geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Fiddle en Gebruiker, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.

Vestigings- en postadres:
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
e-mail: hallo@fiddle.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 82312486
BTW-nummer: NL862416371B01